Ordensregler og standardvilkår for Ikast Rideklub (IRK)


Generelt:
IRK er en sportsforening, der drives med frivilligt, ulønnet arbejdskraft (frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde) under Folkeoplysningsloven. IRK deltager aktivt i Ikast Kommunes sportsforeningsarbejde og er medlem af Dansk Rideforbund. IRK drives primært som sports rideklub, men tilbyder samtidig gode forhold for private der ønsker at opstalde deres heste. Det er en betingelse, at alle der bruger faciliteterne skal være medlem af IRK.

Vi lægger vægt på at have en god omgangstone på stedet. Man skal tage hensyn til hinanden, så det er et sted, hvor man glæder sig til at komme og har lyst til at være. Det er vigtigt at holde sig for øje, at det at drive en rideklub koster utroligt mange frivillige, ulønnede arbejdstimer af en valgt bestyrelse, centrale udvalg og andre frivillige. Det er en stor og omfattende virksomhed at drive i disse aktive medlemmers personlige fritid, så en omsorg samt forståelse for dette er helt central for en stadig vedligeholdelse af frivillighed og god IRK ånd. Alle opfordres til at deltage i det frivillige arbejde, og har du lyst til at være en del af den løftestang som driver IRK, så kontakt bestyrelse eller daglig leder desangående. Det forventes, at alle aktive medlemmer deltager i et vist omfang i afgrænsede konkrete opgaver i forbindelse med stævner eller lignende.

IRK organisation består af en valgt bestyrelse, der fastsætter retningslinjer for klubbens aktiviteter og sikrer, at klubben drives efter den ånd og formål som er bestemt. Bestyrelsens arbejdsramme er nedfældet i klubbens vedtægter (se på www.ikast-rideklub.com), og bestyrelsen er den øverste bestemmende organ i klubben. Til at håndtere den daglige drift samt undervisning, er der ansat en daglig leder samt øvrige personale. Det er daglig leders ansvar at implementere bestyrelsens udspecificerede retningslinjer og bestemmelser, samt sikre at servicetilbuddet på IRK opretholdes.

IRK formål:
Klubbens formål er, med udgangspunkt i ridesporten, at styrke det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i et forpligtende fællesskab og dermed styrke medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet. IRK har fokus på ungdomsarbejdet. IRK arbejder mod at skabe en løbende og konstant forbedring af alle aktive medlemmers ridefærdigheder, hestefaglig/-etisk viden, samt evne & lyst til at deltage aktivt i ridekonkurrencer, både i dressur og springning. IRK drives primært som en rideklub, hvis livsblod er det engagement og energi som de frivillige medlemmer bidrager med. Klubbens ridesportsaktiviteter, herunder fællesskabetstyrkelse samt fremme af individuelle rideevner og viden, prioriteres som primære aktivitetsgrundlag.

Ejendom og drift: 

Ikast Rideklub er ansvarlig for drift af alle aktiviteter på Navervej 23 og lejer bygninger af den selvejende Ikast Ridehal.
  

Overordnet reglement

 • Det er daglig leder der har det daglige overordnede ansvar på stedet

 • Al færdsel på klubbens arealer, både til fods og til hest, er på eget ansvar og egen forsikring

 • Ryttere, der bruger klubbens område og faciliteter, skal være medlem og indløse facilitetskort eller deltage på undervisningshold

 • Skader på folde, hegn, materialer, bygninger osv. skal straks meddeles til daglig leder, så disse kan udbedres

 • Rygning er kun tilladt ved cykelstativerne foran stalden eller ved cafeteriet. Benyt askespandene / blomsterkumme og udvis ansvarlighed i forhold til brandfare

 • Løb/larm er ikke tilladt på stald- og arbejdsarealer eller omkring hestene, da det kan forårsage ulykker

 • Alle skal være med til at holde ro og orden på rideskolens arealer og i bygningerne. I særdeleshed henvises til, at staldgange skal fejes efter brug og kantineområderne skal efterlades i mindst samme stand som man fandt dem i. Der opfordres til, at alle hjælper proaktivt til overholdelse af dette, og hhv fejekoste og støvsuger/rengøringsmaterialer findes i nærheden af de nævnte områder. Det er frivillige medlemmer der rydder op ellers, så giv en hånd

 • Alle skal omgås ponyer/heste og hinanden med fornuft og respekt

 • Fører flere personer heste ud på samme tid, må der først slippes fri, når alle er klar. For at lukke ud eller hente heste på folden, skal rytteren have taget ryttermærke 3 eller have færdigheder og viden svarende hertil.

 • Alle skal bidrage til, at der er en god og venlig atmosfære i klubben. Klubundergravende virksomhed tolereres ikke, og en direkte kommunikationsform, kendetegnet ved proaktiv problemløsning, opfordres

 • Mobning og klubundergravende virksomhed på sociale medier anses i samme lys som hvis det skete på klubbens arealer, og tolereres ikke

 • Ethvert medlem har pligt til at holde sig orienteret omkring regler, priser, retningslinjer m.m.

 • Informationer om drift, retningslinjer for løbende serviceydelser samt klubinformation generelt kan ses i stalden ved opslagstavlene samt på hjemmesiden www.ikast-rideklub.com. Hjemmesiden fungerer som klubbens primære oplysningskilde. Facebook kommunikation bruges primært af medlemmerne selv, og er til ikke klubvigtige informationer. Facebook anses af IRK som en sekundær supplerende informationskilde ift klubmeddelelser og informationer

 • Tyveri er strafbart og meldes til politiet. Tyveri fører til direkte bortvisning

 • Daglig leder har bemyndigelse til bortvisning af medlemmer ved grove og gentagende overtrædelser af reglementet

 • Hunde skal føres i snor og efterladenskaber skal samles op. Ansvarlig- og respektfuld adfærd skal udvises med hunde når der omgås heste/ponyer samt medlemmer i øvrigt

 • Der må ikke leges på møddingsplads, halmområde og ved maskiner

 • Elev og halvparter skal bære ridehjelm op til 18 år både ved ridning og i stalden.

 • Det anbefales, at ingen rider alene i naturen og at man altid medbringer en mobiltelefon

 • Ved ridning i terræn, overholdes færdselsloven og alle er forpligtet til at vise hensyn til andre trafikanter

 • Se mere om sikker ridning i terræn og trafik på DRF’s hjemmeside

 • Ved tvivlsspørgsmål kontaktes daglig leder

Stald og foldregler
 • Åbningstider skal overholdes. Se disse på tavlen eller www.ikast-rideklub.com

 • Rygning er STRENGT FORBUDT i stalden

 • Det er påbudt at bære forsvarligt og lukket fodtøj ved håndtering at ponyer/heste

 • Det er ikke tilladt at ride i eller igennem staldene

 • Fastgør dig ALDRIG til ponyen/hesten ved fx at binde træktov rundt om hånden eller livet

 • Sidste mand lukker alle døre, og slukker alt lys

 • Husk altid at feje staldgangen når du er færdig med at ride

 • Vandspiltorvet rengøres og fejes grundigt efter brug

 • Du skal selv rydde op og feje efter dig i saddelrummene

 • Foldene må benyttes frit efter gældende regler. Se disse på infotavlen

 • Pony/hest skal altid trækkes i træktov

 • Heste må ikke være løse på staldgangen, og skal altid være under opsyn

 • Passér aldrig en hest der er bundet på staldgangen, uden at løsne kæderne

 • For at opholde sig alene i stalden skal medlemmet have taget ryttermærke 1 eller have viden svarende dertil

 • Der muges ud i halm- og spånbokse af personalet efter retningslinjer specificeret af daglig leder. Se infotavler eller spørg daglig leder

 • Der fodres hver dag kl. 7 morgen, 11.30-12.30 middag og 17.30-18.30 aften.

 • Se i øvrigt sikkerhedsinformation på tavlerne

 • Alle opstaldede heste på IRK får taget orme prøver 2 gange årligt, på opstalders regning 

 • Ved tvivlsspørgsmål kontaktes daglig leder

Hal og baneregler
 • Det er påbudt alle at ride med ridehjelm, og børn under 12 år må ikke ride alene

 • Der skal bæres trense under alt ridning

 • Alle har lige ret til at benytte haller og baner efter gældende regler, såfremt man er medlem og har indløst facilitetskort

 • Der rides venstre mod venstre, skridtende har fortrinsret på hovslaget

 • Skridt skal i videst muligt omfang ske på hovslaget, der rides én og én

 • Hold ikke unødigt stille på hovslaget

 • Det er påbudt at bære lukket fodtøj på under ridning, med glat eller let rillet sål med lille hæl

 • For at deltage i "fri ridning" uden undervisning, skal rytteren have taget ryttermærke 2 eller have færdigheder svarende dertil

 • Forstyr ikke underviseren, og vis hensyn til den, der undervises

 • Overdrevet grov ridning er ikke tilladt. Ej heller uhæmmet anvendelse af pisk og sporer. Der vil blive holdt opsyn med dette og kan udløse advarsler

 • Ved indendørsstævner begrænses adgang til ridehaller, hvilket forventes respekteret af medlemmerne

 • Ved hold undervisning i ridehal er pågældende hal lukket for andre. Se undervisningsplan på opslagstavlen

 • Løse heste (KUN i lille ridehal) skal være under konstant opsyn af en person

 • Longering foregår i lille ridehal – vis hensyn til ridende. Personalet er undtaget i forbindelse med undervisning/tilridning af heste.

 • Ved springning skal alle under 18 år bære sikkerhedsvest

 • Det anbefales at voksne bruger sikkerhedsvest i springning

 • Det er ikke tilladt at benytte spring uden for undervisning. Ansatte er undtaget af denne regel.

 • I ridehallen (på banen) må der ikke være tilskuere og/eller andre personer end ryttere og undervisere samt evt. trækkere.

 • Se i øvrigt sikkerhedsinformation på tavlerne

 • Ved tvivlsspørgsmål kontaktes daglig leder

 

Nyheder

Kommende aktiviteter