VEDTÆGTER FOR

IKAST RIDEKLUB

VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLING 28 MARTS 2019

§ 1. Navn og hjemsted

Klubbens navn er Ikast Rideklub

Hjemsted: Navervej 23, 7430 Ikast

Forkortelse: IRK

Klubbens hjemsted er :Ikast-Brande kommune.

Klubbens stiftelsesdato: Oktober 1965

Rideklubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Danmarks Idræts-Forbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds reglement og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser.

§ 2. Formål

Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten og at samle medlemmerne

til udøvelse af denne idræt, samt at oplære navnlig ungdommen i alt vedrørende hestens brug og pleje.

§ 3. Medlemskab

I rideklubben kan optages senior- og junior-medlemmer. Unge mennesker kan kun optages som junior-medlemmer til og med det år, de fylder 18 år. De er ikke valgbare til bestyrelsen og har først stemmeret fra det tidspunkt, de er fyldt 18 år, se dog §8.

Passive medlemmer kan optages i klubben uden ret til at deltage i ridesportslige aktiviteter.

Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes på en generalforsamling. Diskussion om forslag kan ikke finde sted, men forslaget kan på begæring underkastes en skriftlig afstemning. For vedtagelse kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.

Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, har stemmeret på generalforsamling og er valgbare til bestyrelsen.

§ 4. Indmeldelse

Medlemskabet er gældende fra den dato skriftlig anmodning herom modtages af bestyrelsen.

Optagelse af umyndige kræver samtykke fra forældre/værge.

§ 5. Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftlig til bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel.

§ 6. Kontingent & Restance

Medlemskontingent for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen.

For aktive og passive medlemmer opkræves medlemskontingent årligt forud og er forfalden til betaling den 31. januar.

Er kontingentet ikke betalt senest 3 måneder efter forfaldsdato, kan medlemmets rettigheder ophøre, og vedkommende kan kun genoptages på ny mod betaling af restance samt kontingentpåløb, indtil lovlig udmeldelse har fundet sted.

Forfaldent kontingent skal betales uanset ophør af medlemsrettigheder. Bestyrelsen kan slette et medlem, der ikke har betalt kontingent rettidigt.

Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre på alle øvrige kontingentsatser, men med ansvar overfor generalforsamlingen.

§ 7. Udelukkelse og eksklusion

§ 7 A.

Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen.

Medlemmet skal have adgang til at udtale sig over for bestyrelsen, inden afstemning finder sted.

Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage.

Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsudvalgsmedlem er inhabil.

§ 7 B.

I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På general-forsamling afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne).

Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Disciplinærudvalg inden 4 uger.

§ 7 C.

I det af §7 B omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning, og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Disciplinærudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles til Danmarks Idræts-Forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund (eksklusion).

§ 8 Ordinær generalforsamling, dagsorden og generalforsamlingens ledelse

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen.

Den ordinære generalforsamling afholdes i marts måned.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 10. februar. Tiden og stedet for generalforsamlingen skal, tillige med dagsorden og de af bestyrelsen fremsatte forslag og indkomne forslag, skriftlig meddeles klubbens medlemmer med mindst 14 dages varsel på klubbens hjemmeside.

Aktive og passive medlemmer på 18 år og derover, samt forældre til aktive medlemmer under 18 år har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen, hvis de har betalt kontingent og været medlem af klubben i mindst 3 måneder. Forældre til aktive medlemmer kan dog kun stemme med en stemme pr. aktivt medlem under 18år.

Gyldig kvittering kan forlanges forevist for at få udleveret stemmeseddel.

Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsen aflægger beretning.

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

7. Valg af revisor

8. Uddeling af klub-pokaler

9. Eventuelt.

På generalforsamlingen vælges personer ved almindeligt flertal (relativ majoritet).

Øvrige beslutninger ved simpelt flertal (absolut majoritet), se dog § 7 og § 13.

Afstemninger foregår ved håndsoprækning med mindre bestyrelsen eller mindst 2 medlemmer kræver skriftlig afstemning, se dog § 7B og 7C.

Står stemmerne lige, er forslaget forkastet.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne anser det for nødvendigt, eller når mindst 20 % af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden.

Der regnes med det senest opgivne medlemstal til DRF ved beregning.

I sidste tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling finde sted senest 3 uger efter begæringens modtagelse.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel.

§ 10 Bestyrelsen

Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på 5-7 medlemmer, der alle skal være fyldt 18 år.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 3 år. Genvalg kan finde sted. Der afgår hvert år skiftevis 3 eller 2 medlemmer.

Bestyrelsen nedsætter selv forretningsudvalg: formand, næstformand, sekretær og kasserer ved første bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen kan oprette og nedlægge underudvalg efter behov og uden tidsmæssig sammenfald med generalforsamlingen. Det er bestyrelsens opgave – i samråd med medlemmerne - at udpege medlemmer til udvalg.

Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, men i øvrigt efter behov eller på forlangende af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen indkaldes skriftlig med minimum følgende dagsorden:

1. Godkendelse af referat

2. Meddelelser fra formanden

3. Rapport fra udvalg

4. Eventuelt

Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved simpelt flertal, se dog § 7A. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende og i dennes forfald næstformandens. For at gyldig bestyrelsesbeslutning kan vedtages, må mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer være til stede og deltage i afstemning. Næstformanden træder under formandens forfald i dennes sted.

Sekretæren fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne.

Ved møder med enkeltpersoner eller offentlige myndigheder m.m. orienteres bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde og orienteringen føres til protokol.

§ 11 Regnskab

Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.

Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision af den på den ordinære generalforsamling, for 1 år ad gangen, valgte registrerede eller statsautoriserede revisor.

§ 12 Tegning og hæftelse

Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dennes tarv på bedste måde. Prokura kan af bestyrelsen meddeles to i foreningen, f.eks. formand/næstformand og kasserer, der er bemyndiget til at underskrive dokumenter om køb, salg og anden afhændelse samt pantsætning.

Der kan ikke meddeles eneprokura.

Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede aftaler og forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med sin respektive formue. Undtager herfra er dog bevidste ulovlige og/eller kriminelle handlinger.

§ 13 Vedtægtsændringer

Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Enhver ændring af vedtægterne skal indberettes til DRF til godkendelse.

§ 14 Foreningens opløsning

Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages på to efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger.

Ved den første af disse generalforsamlinger skal beslutningen om opløsning vedtages med mindst 3/4 af de afgivne stemmer.

Ved den anden generalforsamling kan opløsning vedtages ved simpelt flertal.

Eventuelle aktiver skal tilfalde ridesportsfaglige aktiviteter under Dansk Rideforbund efter generalforsamlingens beslutning.

Note: ovenstående love er vedtaget på generalforsamling oktober 1965, samt ændringer på generalforsamlinger oktober 1968, april 1977, april 1978, april 1979, februar 1982, februar 1986, februar 1991, februar 2007, marts 2013 og senest revideret marts 2019.

,

Nyheder

Kommende aktiviteter